Điều khoản & điều kiện

Bằng việc tích chọn vào nút đồng ý, có nghĩa tôi đã tuân thủ các điều kiện khi sử dụng sản phẩm dưới đây:

1. Cam kết:

Khi đăng ký là người cần một khoản vay trên ngân hàng, tôi cam kết rằng mọi thông tin khai báo là trung thực, chính xác và đầy đủ; không có thông tin quan trọng nào bị bỏ sót. Tôi hiểu rằng những thông tin được cung cấp và những thông tin có liên quan khác được sử dụng để thẩm định khoản vay và là cơ sở pháp lý để xét duyệt khoản vay. Do đó, việc cung cấp thông tin không chính xác, hoặc không đầy đủ sẽ được xem là vi phạm điều kiện của công ty và chúng tôi phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về hành vi của mình. Công ty có thể yêu cầu tôi cung cấp những thông tin hồ sơ khác cần thiết cho việc xem xét duyệt đăng ký tài khoản và khoản vay.

2. Đồng ý:

Đồng ý cho Công ty thực hiện việc thẩm tra tính xác thực của thông tin, giấy tờ mới nhất và (hoặc) các Báo cáo Tài chính khác (nếu có) kèm theo do tôi cung cấp và thông báo/cung cấp thông tin của tôi cho các các đối tác của công ty, các nguồn tham chiếu, các đơn vị báo cáo tín dụng, các công ty, tổ chức