Ống Cannula mở khí quản các loại

Hãng sản xuất: Mera – Philippin

 

Danh mục: Brand:

Liên hệ

Số lượng
Compare

Mô tả

Hãng sản xuất: Mera – Philippin

Mã vật tư Tên vật tư Tên của vật tư Mã sản phẩm
N04.01.020 Ống ca-nuyn (cannula) mở khí quản các loại Ống mở khí quản  1 nòng, cỡ số 6 Flex C 6
Ống mở khí quản  1 nòng, có bóng, cỡ số 7 Flex C7
Ống mở khí quản  1 nòng, có bóng, cỡ số 7,5 Flex C7.5
Ống mở khí quản  1 nòng, có bóng, cỡ số 8 Flex C8
Ống mở khí quản  1 nòng, có bóng, cỡ số 8.5 Flex C8.5
Ống mở khí quản  1 nòng, có bóng, cỡ số 9 Flex C9
Ống mở khí quản  1 nòng, có bóng, cỡ số 10 Flex C10
Ống mở khí quản  1 nòng, có bóng, có suction, cỡ số 6 Flex 6C-S
Ống mở khí quản  1 nòng, có bóng, có suction, cỡ số 7 Flex 7C-S
Ống mở khí quản  1 nòng, có bóng, có suction, cỡ số 7.5 Flex 7.5C-S
Ống mở khí quản  1 nòng, có bóng, có suction, cỡ số 8 Flex 8C-S
Ống mở khí quản  1 nòng, có bóng, có suction, cỡ số 8.5 Flex 8.5C-S
Ống mở khí quản  1 nòng, có bóng, có suction, cỡ số 9 Flex 9C-S
Ống mở khí quản  1 nòng, có bóng, có suction, cỡ số 10 Flex 10C-S
Ống mở khí quản  1 nòng, có bóng, có cửa sổ, cỡ số 6 Flex 6C-F
Ống mở khí quản  1 nòng, có bóng, có cửa sổ, cỡ số 7 Flex 7C-F
Ống mở khí quản  1 nòng, có bóng, có cửa sổ, cỡ số 7.5 Flex 7.5C-F
Ống mở khí quản  1 nòng, có bóng, có cửa sổ, cỡ số 8 Flex 8C-F
Ống mở khí quản  1 nòng, có bóng, có cửa sổ, cỡ số 8.5 Flex 8.5C-F
Ống mở khí quản  1 nòng, có bóng, có cửa sổ, cỡ số 9 Flex 9C-F
Ống mở khí quản  1 nòng, có bóng, có cửa sổ, cỡ số 10 Flex 10C-F
Ống mở khí quản  1 nòng, có bóng, có cửa sổ, có suction, cỡ số 6 Flex 6CF-S
Ống mở khí quản  1 nòng, có bóng, có cửa sổ, có suction, cỡ số 7 Flex 7CF-S
Ống mở khí quản  1 nòng, có bóng, có cửa sổ, có suction, cỡ số 7.5 Flex 7.5CF-S
Ống mở khí quản  1 nòng, có bóng, có cửa sổ, có suction, cỡ số 8 Flex 8CF-S
Ống mở khí quản  1 nòng, có bóng, có cửa sổ, có suction, cỡ số 8.5 Flex 8.5CF-S
Ống mở khí quản  1 nòng, có bóng, có cửa sổ, có suction, cỡ số 9 Flex 9CF-S
Ống mở khí quản  1 nòng, có bóng, có cửa sổ, có suction, cỡ số 10 Flex 10CF-S
Ống mở khí quản  1 nòng, có cửa sổ, cỡ số 6 Flex 6F
Ống mở khí quản  1 nòng, có cửa sổ, cỡ số 7 Flex 7F
Ống mở khí quản  1 nòng, có cửa sổ, cỡ số 7.5 Flex 7.5F
Ống mở khí quản  1 nòng, có cửa sổ, cỡ số 8 Flex 8F
Ống mở khí quản  1 nòng, có cửa sổ, cỡ số 8.5 Flex 8.5F
Ống mở khí quản  1 nòng, có cửa sổ, cỡ số 9 Flex 9F
Ống mở khí quản  1 nòng, có cửa sổ, cỡ số 10 Flex10F
Ống mở khí quản  1 nòng, cỡ số 6 Flex 6NC
Ống mở khí quản  1 nòng, cỡ số 7 Flex 7NC
Ống mở khí quản  1 nòng, cỡ số 7.5 Flex 7.5NC
Ống mở khí quản  1 nòng, cỡ số 8 Flex 8NC
Ống mở khí quản  1 nòng, cỡ số 8.5 Flex 8.5NC
Ống mở khí quản  1 nòng, cỡ số 9 Flex 9NC
Ống mở khí quản  1 nòng, cỡ số 10 Flex 10NC
Ống mở khí quản 1 nòng dùng cho trẻ sơ sinh, cỡ số 2.5 Love 2.5N
Ống mở khí quản 1 nòng dùng cho trẻ sơ sinh, cỡ số 3 Love 3N
Ống mở khí quản 1 nòng dùng cho trẻ sơ sinh, cỡ số 3.5 Love 3.5N
Ống mở khí quản 1 nòng dùng cho trẻ sơ sinh, cỡ số 4 Love 4N
Ống mở khí quản 1 nòng dùng cho trẻ sơ sinh, cỡ số 4.5 Love 4.5N
Ống mở khí quản 1 nòng dùng cho trẻ sơ sinh, cỡ số 5 Love 5N
Ống mở khí quản 1 nòng dùng cho trẻ sơ sinh, cỡ số 5.5 Love 5.5N
Ống mở khí quản 1 nòng dùng cho trẻ sơ sinh, có cửa sổ, cỡ số 2.5 Love 2.5NF
Ống mở khí quản 1 nòng dùng cho trẻ sơ sinh, có cửa sổ, cỡ số 3 Love 3NF
Ống mở khí quản 1 nòng dùng cho trẻ sơ sinh, có cửa sổ, cỡ số 3.5 Love 3.5NF
Ống mở khí quản 1 nòng dùng cho trẻ sơ sinh, có cửa sổ, cỡ số 4 Love 4NF
Ống mở khí quản 1 nòng dùng cho trẻ sơ sinh, có cửa sổ, cỡ số 4.5 Love 4.5NF
Ống mở khí quản 1 nòng dùng cho trẻ sơ sinh, có cửa sổ, cỡ số 5 Love 5NF
Ống mở khí quản 1 nòng dùng cho trẻ sơ sinh, có cửa sổ, cỡ số 5.5 Love 5.5NF
Ống mở khí quản 1 nòng dùng cho trẻ em, cỡ số 2.5 Love 2.5P
Ống mở khí quản 1 nòng dùng cho trẻ em, cỡ số 3 Love 3P
Ống mở khí quản 1 nòng dùng cho trẻ em, cỡ số 3.5 Love 3.5P
Ống mở khí quản 1 nòng dùng cho trẻ em, cỡ số 4 Love 4P
Ống mở khí quản 1 nòng dùng cho trẻ em, cỡ số 4.5 Love 4.5P
Ống mở khí quản 1 nòng dùng cho trẻ em, cỡ số 5 Love 5P
Ống mở khí quản 1 nòng dùng cho trẻ em, cỡ số 5.5 Love 5.5P
Ống mở khí quản 1 nòng dùng cho trẻ em, cỡ số 6 Love 6P
Ống mở khí quản 1 nòng dùng cho trẻ em, cỡ số 6.5 Love 6.5P
Ống mở khí quản 1 nòng dùng cho trẻ em, có cửa sổ, cỡ số 3 Love 3PF
Ống mở khí quản 1 nòng dùng cho trẻ em, có cửa sổ, cỡ số 3.5 Love 3.5PF
Ống mở khí quản 1 nòng dùng cho trẻ em, có cửa sổ, cỡ số 4 Love 4PF
Ống mở khí quản 1 nòng dùng cho trẻ em, có cửa sổ, cỡ số 4.5 Love 4.5PF
Ống mở khí quản 1 nòng dùng cho trẻ em, có cửa sổ, cỡ số 5 Love 5PF
Ống mở khí quản 1 nòng dùng cho trẻ em, có cửa sổ, cỡ số 5.5 Love 5.5PF
Ống mở khí quản 1 nòng dùng cho trẻ em, có cửa sổ, cỡ số 6 Love 6PF
Ống mở khí quản 1 nòng dùng cho trẻ em, có cửa sổ, cỡ số 6.5 Love 6.5PF
Ống mở khí quản 1 nòng dùng cho trẻ em, có bóng, cỡ số 4 Love 4PC
Ống mở khí quản 1 nòng dùng cho trẻ em, có bóng, cỡ số 4.5 Love 4.5PC
Ống mở khí quản 1 nòng dùng cho trẻ em, có bóng, cỡ số 5 Love 5PC
Ống mở khí quản 1 nòng dùng cho trẻ em, có bóng, cỡ số 5.5 Love 5.5PC
Ống mở khí quản 1 nòng dùng cho trẻ em, có bóng, cỡ số 6 Love 6PC
Ống mở khí quản 1 nòng dùng cho trẻ em, có bóng, cỡ số 6.5 Love 6.5PC
Ống mở khí quản 1 nòng dùng cho trẻ em, có bóng, có suction, cỡ số 4 Love 4PC-S
Ống mở khí quản 1 nòng dùng cho trẻ em, có bóng, có suction, cỡ số 4.5 Love 4.5PC-S
Ống mở khí quản 1 nòng dùng cho trẻ em, có bóng, có suction, cỡ số 5 Love 5PC-S
Ống mở khí quản 1 nòng dùng cho trẻ em, có bóng, có suction, cỡ số 5.5 Love 5.5PC-S
Ống mở khí quản 1 nòng dùng cho trẻ em, có bóng, có suction, cỡ số 6 Love 6PC-S
Ống mở khí quản 1 nòng dùng cho trẻ em, có bóng, có suction, cỡ số 6.5 Love 6.5PC-S
Ống mở khí quản 1 nòng dùng cho trẻ em, có bóng, có cửa sổ, cỡ số 4 Love 4PCF
Ống mở khí quản 1 nòng dùng cho trẻ em, có bóng, có cửa sổ, cỡ số 4.5 Love 4.5PCF
Ống mở khí quản 1 nòng dùng cho trẻ em, có bóng, có cửa sổ, cỡ số 5 Love 5PCF
Ống mở khí quản 1 nòng dùng cho trẻ em, có bóng, có cửa sổ, cỡ số 5.5 Love 5.5PCF
Ống mở khí quản 1 nòng dùng cho trẻ em, có bóng, có cửa sổ, cỡ số 6 Love 6PCF
Ống mở khí quản 1 nòng dùng cho trẻ em, có bóng, có cửa sổ, cỡ số 6.5 Love 6.5PCF
Ống mở khí quản 1 nòng dùng cho trẻ em, có bóng, có cửa sổ, có suction, cỡ số 4 Love 4PCF-S
Ống mở khí quản 1 nòng dùng cho trẻ em, có bóng, có cửa sổ, có suction, cỡ số 4.5 Love 4.5PCF-S
Ống mở khí quản 1 nòng dùng cho trẻ em, có bóng, có cửa sổ, có suction, cỡ số 5 Love 5PCF-S
Ống mở khí quản 1 nòng dùng cho trẻ em, có bóng, có cửa sổ, có suction, cỡ số 5.5 Love 5.5PCF-S
Ống mở khí quản 1 nòng dùng cho trẻ em, có bóng, có cửa sổ, có suction, cỡ số 6 Love 6PCF-S
Ống mở khí quản 1 nòng dùng cho trẻ em, có bóng, có cửa sổ, có suction, cỡ số 6.5 Love 6.5PCF-S

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Hãy là người đầu tiên nhận xét “Ống Cannula mở khí quản các loại”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

 • CHÍNH SÁCH BÁN HÀNG

  Giao hàng miễn phí

  Giao hàng miễn phí toàn quốc

  Thanh toán khi nhận hàng

  Thanh toán sau khi nhận hàng

  Cam kết chất lượng sản phẩm

  Sản phẩm chính hãng 100%

  Dịch vụ chăm sóc khách hàng

  Chuyên viên tư vấn tận tình 24/7

  Đổi hàng miễn phí

  Đổi hàng miễn phí trong 7 ngày

  HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG

  Hotline: 0912 126 767

  Hỗ trợ đặt hàng

  Hotline: 0906 611 500

  Hỗ trợ đặt hàng

 • Mua hàng nhanh

  Họ tên *

  Email *

  Số ĐT *

  Địa chỉ *

  Số lượng *

  Mã giảm giá (nếu có)